(TECH MOSS) Ngày 02/6/202020, Bộ Y tế đã ban hành công văn số 3041/BYT-KCB về việc kết nối, chia sẻ dữ liệu Khám sức khỏe của người lái xe trên Cổng DVCQG. Hãy tìm hiểu nội dung của Công văn trong bài viết này.

> Xem thêm:

Số: 3041/BYT-KCB 

V/v kết nối, chia sẻ dữ liệu KSK của người lái xe trên Cổng DVCQG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2020 

Kính gửi: – Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

– Bệnh viện, viện trực thuộc Bộ; 

– Y tế Bộ, ngành.

 (Sau đây gọi chung là Đơn vị) 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 về việc Phê duyệt Đề án Cổng dịch vụ công Quốc gia, ngày 28/2/2020, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký ban hành Kế hoạch số 317/KH-BYT về việc triển khai thực hiện liên thông kết quả khám sức khỏe (KSK) lái xe. 

Tại Kế hoạch nêu trên, tiến độ thực hiện liên thông kết quả KSK lái xe triển khai trên toàn quốc dự kiến vào tháng 6/2020. Tuy nhiên, do tình hình diễn biến của dịch Covid-19, căn cứ vào đề xuất của Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo đồng ý thực hiện thí điểm việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với cấp, đổi giấy phép lái xe trên Cổng DVCQG tại thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Nam từ ngày 01/7/2020, làm cơ sở tổng kết, đánh giá và báo cáo Thủ tướng Chính phủ triển khai toàn quốc trong năm 2021 tại công văn số 4060/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện cấp, đổi giấy phép lái xe mức độ 4 trên Cổng DVCQG. 

Bộ Y tế yêu cầu các Đơn vị thực hiện các nội dung sau: 

1.Tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) công bố thực hiện KSK nói chung và KSK của người lái xe nói riêng trên địa bàn; Chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, công nghệ thông tin, nhân lực … để thực hiện triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu kết quả KSK của người lái xe trên Cổng DVCQG khi có chỉ đạo của Bộ Y tế. 

  1. Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động là người lái xe cần thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, Thông tư, đồng thời triển khai KSK định kỳ cho người lái xe theo quy định của pháp luật và có chế tài xử lý đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không thường xuyên công tác này, nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông do người lái xe không đảm bảo sức khỏe theo quy định gây ra, đặc biệt người lái xe có sử dụng ma túy (có thể được phát hiện kịp thời trong quá trình khám sức khỏe định kỳ hàng năm). 
  2. Sở Y tế Thành phố Hà Nội và Sở Y tế tỉnh Hà Nam khẩn trương thực hiện các nội dung nhằm triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu kết quả KSK của người lái xe trên Cổng DVCQG từ 01/7/2020 theo chỉ đạo của Chính phủ, cụ thể: 

– Rà soát và tổng hợp 100% cơ sở KSK nói chung và KSK của người lái xe trên địa bàn toàn Thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Nam theo Phụ lục 1 và gửi về Bộ Y tế (Cục QLKCB) trước ngày 08/6/2020, gửi bản mềm về địa chỉ hanhnm.kcb@moh.gov.vn. 

– Chỉ đạo các cơ sở KBCB đã công bố đủ điều kiện thực hiện KSK của người lái xe chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, cán bộ công nghệ thông tin, đăng ký chữ ký số đối với người được phân công ký kết luận đối với Giấy KSK lái xe để sẵn sàng triển khai thực hiện khi có chỉ đạo. 

  1. Bệnh viện, Viện trực thuộc Bộ và Y tế Bộ, ngành đóng trên địa bàn Thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Nam đã công bố đủ điều kiện thực hiện KSK của người lái xe chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, cán bộ công nghệ thông tin, đăng ký chữ ký số đối với người được phân công ký kết luận đối với Giấy KSK lái xe để sẵn sàng triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu kết quả KSK của người lái xe trên Cổng DVCQG từ 01/7/2020 theo chỉ đạo của Chính phủ. 

Để chuẩn bị cho công tác tập huấn và triển khai thực hiện, đề nghị Bệnh viện, Viện trực thuộc Bộ và Y, tế Bộ, ngành gửi báo cáo theo Phụ lục 2 về Bộ Y tế (Cục QLKCB) trước ngày 10/6/2020 và gửi bản mềm về địa chỉ hanhnm.kcb@moh.gov.vn. 

Nơi nhận: 

– Như trên;                                                                                                           KT. BỘ TRƯỞNG 

– PTT. Vũ Đức Đam (để b/cáo);                                                                              THỨ TRƯỞNG

– Các Đ/c Thứ trưởng (để biết); 

– Bộ GTVT (để p/hợp chỉ đạo); 

– Bộ Công an ((để p/hợp chỉ đạo);

 -Lưu: VT, KCB. 

Tin tức liên quan