(TECH MOSS) Đảm bảo bình ổn giá thuốc trong điều kiện dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến, Cục Quản lý Dược đã ban hành Công văn số 15339/QLD-GT ngày 28/9/2020 của Cục Quản lý Dược về việc rà soát hồ sơ kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước bảo đảm bình ổn thị trường thuốc.

> Xem thêm:

Xem nhanh nội dung Công văn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

V/v rà soát hồ sơ kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước bảo đảm bình ổn thị trường thuốc 

Kính gửi: Sở Y tế các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương (Sau đây gọi là Sở Y tế) 

Để tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước, bảo đảm bình ổn thị trường thuốc trong nước, đặc biệt trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19, tiếp theo Công văn 12575/QLD-GT ngày 23/7/2019 hướng dẫn chi tiết về việc triển khai xem x t kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước quy định tại Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ, công văn số 825/QLD-GT ngày 22/01/2020 về việc bình ổn giá thuốc, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế triển khai thực hiện các nội dung sau:

1.Trên cơ sở nhiệm vụ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao, đề nghị Sở Y tế thực hiện chặt chẽ việc rà soát hồ sơ kê khai lại giá thuốc theo quy định tại Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược, Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế sau khi đã gửi báo cáo về Cục Quản lý Dược để công bố trên trang Thông tin điện tử của Cục, trong đó ưu tiên việc rà soát các hồ sơ kê khai lại giá thuốc từ ngày 1/1/2020.

Trường hợp Sở Y tế sau khi rà soát có văn bản gửi doanh nghiệp kê khai giá yêu cầu báo cáo về mức giá kê khai lại phù hợp với biến động của yếu tố hình thành giá, đề nghị gửi đồng thời 01 bản về Bộ Y tế Cục Quản lý Dược) để cập nhật, theo dõi.

2.Tiếp tục thực hiện Công văn 12575/QLD-GT ngày 23/7/2019 của Cục Quản lý Dược về việc triển khai xem xét kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước quy định tại Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018. Cục Quản lý Dược có ý kiến trên để quý Sở biết và triển khai thực hiện./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Tất Đạt

Nội dung Công văn (đã ký và đóng dấu): Tại đây

Tin tức liên quan