(TECH MOSS) Trước tình trạng phản ảnh của Công ty F. Hoffmann La Roche về việc xuất hiện thuốc Tamiflu nhãn tiếng Việt, Cục Quản lý Dược đã yêu cầu các Sở Y tế tăng cường kiểm tra bán thuốc Tamiflu tại các nhà thuốc.

> Xem thêm:

Nội dung Công văn số 5966/QLD-PCTTr ngày 11/5/2020

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Sở Y tế).

Cục Quản lý Dược nhận được phản ánh, kiến nghị của Văn phòng đại diện (VPĐD) công ty F. Hoffmann La Roche (FHLR) về việc phát hiện thấy thuốc Tamiflu không có nhãn tiếng Việt lưu hành tại thị trường Việt Nam, và đồng thời VPĐD công ty FHLR cũng phản ánh những thuốc Tamiflu đó không do nhà phân phối được ủy quyền của công ty F. Hoffmann – La Roche Ltd (là đơn vị sở hữu giấy phép lưu hành sản phẩm Tamiflu tại Việt Nam) nhập khẩu và phân phối.

Thuốc Tamiflu lưu hành tại Việt Nam không có tiếng Việt

Thuốc Tamiflu lưu hành tại Việt Nam không có tiếng Việt

Để đảm bảo việc sử dụng thuốc Tamiflu chất lượng, an toàn, hiệu quả, Cục Quản lý Dược đề nghị các Sở Y tế tăng cường kiểm tra hoạt động của các cơ sở bán lẻ thuốc (trên địa bàn quản lý) đối với việc bán thuốc Tamiflu đặc biệt là nguồn gốc thuốc, ghi nhãn thuốc theo như phản ánh nêu trên của VPĐD công ty FHLR và xử lý các vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật. Trong quá trình kiểm tra, xử lý, nếu có vướng mắc đề nghị Sở Y tế có văn bản gửi về Cục Quản lý Dược đế phối hợp công tác. Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Sở./.

Nơi nhận: 

– Như trên; 

– Website Cục QLD; 

– Lưu: VT, PCTTr. 

CỤC TRƯỞNG

Tải về Công văn( đã đóng dấu): Tải về CV 5966_QLD_PCTTr.

Techmoss.net

Tin tức liên quan