(TECH MOSS) Cục Quản lý Dược vừa công bố danh sách cơ sở đạt tiêu chuẩn GMP, GLP và các đợt đánh giá (cập nhật 30.4.2020). Hãy cùng đọc và tham khảo nhé!

> Xem thêm:

1. Danh sách các cơ sở trong nước đáp ứng tiêu chuẩn nguyên tắc GLP (Cập nhật tới ngày 30/4/2020)

– File đính kèm (pdf)

– File đính kèm (excel)

2. Danh sách các cơ sở sản xuất trong nước đáp ứng tiêu chuẩn nguyên tắc GMP, GMP bao bì dược phẩm (Cập nhật tới ngày 30/4/2020)

– File đính kèm (pdf)

– File đính kèm (excel)

3. Danh sách các đợt đánh giá Thực hành tốt (GxP) đã tiến hành trong năm 2020 (Cập nhật tới ngày 30/4/2020)

– File đính kèm (pdf)

– File đính kèm (excel)

Nguồn: Cổng thông tin Cục Quản lý Dược

Techmoss.net

Tin tức liên quan